Staj Bilgileri

GÜMFKM_Staj Sunumu2022

Gazi Üniversitesi Staj/işyeri Eğitimi Yönergesi 

Staj/İşyeri Eğitimi Usul ve Esasları

Sektörel Bazda Staj Yerleri

Staj Akış Şeması

Staj Belgeleri ve Formları

Staj Aşamaları Kontrol Listesi

!!!!!Staj Komisyon Duyurusu_Rapor Teslimi_2022-23 I. YY!!!!!

Staj Komisyonu Duyurusu_Önemli Hatırlatma (27.07.2022)

Staj komisyonu-Fakülte Kararı Duyurusu_Önemli Hatırlatma (29.07.2022)


Kimya mühendisliği öğrencilerinin staj süresi en az 40 iş günüdür. Bu staj en az 20 + 20 iş günü olmak üzere iki ayrı dönemde veya staj komisyonunca uygun bulunması halinde aynı dönemde farklı veya aynı kuruluşlarda yapılabilir. Stajlardan en az birinin İşletme Stajı olması gerekir. Öğrenciler stajlarını Dördüncü yarıyıllarını tamamladıktan sonra, yaz aylarında yapabilirler. Ancak ders yükünü tamamlayan öğrenciler istediği dönemde stajını gerçekleştirebilir. Stajlar Kimya Mühendisliği konuları ile ilgili olarak üretim, kontrol, araştırma veya laboratuvar çalışmaları yapan ve bünyesinde kimya mühendisleri çalıştıran işletme ve laboratuvarlarda yapılabilir. Staj yapılacak kuruluşun uygun olup olmadığına, öğrencinin başvurusu üzerine staj komisyonu karar verir. Staj yapan öğrenci, takip eden kayıt döneminde Staj1 için KM200 (CHE200), Staj2 için KM300 (CHE300) kodu ile derse kayıt olmalıdır. Staj raporları, staj süresi boyunca yapılan faaliyetleri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu rapor staj yapıldıktan sonra başlayan eğitim öğretim yılının en geç 4. haftasına kadar staj komisyonuna teslim edilmelidir.

 

Staj İçin Müracaat ve Notlandırma Sırasında İzlenecek Adımlar :

1. Staj yapılacak kurum tarafından istenildiği takdirde verilecek olan Zorunlu Staj Primi_2022 (veya staj müracaat belgesi) ile ilgili yazı için “Kimya Mühendisliği Bölümü staj” sayfasından yazıcı çıktısı alınır. İlgili kısımlar doldurulur, imzalatılarak staj yapılacak kuruma öğrenci tarafından iletilir.  Ayrıca Staj/İşyeri Eğitimi Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu doldurularak fakültenin SGK prim girişi yapılan birimine gerekli evraklar ile birlikte teslim edilir. 

2. Müracaat edilen kurumun staj için uygun olup olmadığı staj bilgileri kısmında verilen kriterlere göre staj komisyon üyelerinden birisi ile değerlendirilir. Staj_İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu (İngilizcesi: Staj/İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu_E) bilgisayar ortamında eksiksiz olarak üç nüsha halinde doldurulur. Formda yer alan staj yapılan yerin faaliyet alanı (Sektör; örneğin petrokimya) satırına ilgili şirketin hizmet alanı yanındaki sütuna ise stajın türü (laboratuar veya işletme) yazılır. Staj Yapılacak Kurum Bilgi Formu ve Staj/İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu en geç Bahar döneminin 10. haftasına kadar Bölüm Not İşleri Sorumlusuna teslim edilir. Belirlenen staj yerine staj komisyonu onay verdikten sonra (Staj/İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu onaylandıktan sonra) Staj/İşyeri Eğitimi Başvuru ve Kabul Formu öğrenci tarafından ilgili kuruma iletilir. Kurum onayı alındıktan ve gerekli imzalar tamamlandıktan sonra 1 nüsha bölüm not işleri büro sorumlusuna teslim edilir. Diğer nüsha kimlik fotokopisi ve 2 fotoğraf ile birlikte Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Bu teslimat staja başlamadan en geç 10 gün önce tamamlanmalıdır. Üçüncü nüsha ise staj yapılan kuruma verilir. Üniversite her bir staj dersi için birer sigorta ödeyeceğinden, ikinci bir kurum için form onayı istenmemelidir.

3. Kendi temasları sonucu staj yeri bulamayan öğrenciler bölümde yapılan ilanları takip etmelidir. Değişik kurumlardan bölüme iletilen staj kontenjanları bölüm panolarında ilan edilmekte ve müracaat süresi tamamlandıktan sonra not ortalamasına göre öncelik verilerek istenen sayıda stajyere ait bilgi ilgili kuruma iletilmektedir. Öğrenci bu tarzda staj yerini belirleyebilir, ancak zor durumda kalınmaması için erken tarihlerde kendi girişimleri ile staj yerini netleştirmesi daha faydalı olacaktır.

4. Stajda hazırlanacak rapor için kapak sayfaları ve ilgili evrakların içinde bulunduğu Staj Rehberi indirilerek eğitim-öğretim döneminin son 4 haftası içinde ilgili yerler doldurulur. Resim ve alt kısım bölüm not işleri bürosunaa mühürletilerek komisyon üyelerinden birine imzalatılıp, karton kapak sayfaları ile birlikte öğrenci tarafından teslim alınır.

5. Stajlar en az 20+20=40 iş günü şeklindedir ve her iki stajda tek parça halinde yapılır. Staj tarihleri yaz okulu ders veya sınav tarihleriyle çakışmamalıdır. Ancak zorunlu hallerde hafta sonu, akşam vardiyası gibi ek çalışmalar belgelendirilerek 20 iş günü tamamlanır.

6. Staj raporu, bölüm tanıtım sayfası staj bilgileri kısmında belirtilen Rapor Yazım Formatında hazırlanır, staj yapılan kurum yetkililerine diğer evraklarla birlikte mühürlettirilir. Raporun her sayfasının mühürlenmesi gerekli değildir. Başlangıçta bulunan ve staj yapan kişi ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfanın mühürlenmesi yeterlidir. Bölümden teslim alınan ve iş yerine ulaştırılan gizli yazılı Staj Başarı Belgesi kapalı zarf içinde olmak ve ağız kısmı mühürlettirilmek sureti ile bu belge ve diğer ilgili evrak elden veya posta ile Bölüm Not İşlerine ulaştırılır. Staj komisyonunun onayının alınması şartı ile rapor İngilizce olarak hazırlanabilir.

7. Öğrenci raporu teslim ettikten sonra bölüm öğretim elemanlarınca yapılan duyuruları takip etmek, çağrıldığı takdirde zamanında ilgili kişilerle görüşmek ve rapordaki eksiklerini gidermek zorundadır.Raporun tamamlanamayacak ölçüde yetersiz görülmesi veya başka raporlarla büyük ölçüde benzerlik göstermesi gibi sebeplerle öğrenciye herhangi bir çağrı yapılmadan staj başarısız sayılabilir. Bu kanaat, raporu inceleyen öğretim elemanına ait olacaktır. Stajı başarısız sayılan öğrencinin başka bir dönemde stajını yeniden yapması gerekir. Eski raporu düzenleyerek başka bir dönemde tekrar önermesi mümkün değildir.

8. Staj yapan öğrenci, takip eden kayıt döneminde Staj1 için KM200 (CHE200), Staj 2 için KM300 (CHE300) kodu ile derse kayıt olmalıdır. Staj raporları, staj süresi boyunca yapılan faaliyetleri kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu rapor staj yapıldıktan sonra başlayan eğitim öğretim yılının en geç 4. haftasına kadar staj komisyonuna teslim edilmelidir. Staj başarı notları staj komisyonu ve bölüm üyelerinin yapmış olduğu değerlendirmeler (İşletme stajına ait değerlendirme formu ve laboratuvar stajına ait değerlendirme formu ) sonucunda harf aralığı Gazi Üniversitesi kataloğu esas alınarak belirlenir ve sisteme harf notu olarak kaydedilir. 

Önemli Notlar :

 1. Staj yapılan kurumda Kimya Mühendisi çalışıyor olması ve Staj dosyası iç kapağına kaşe ve imza atılması gereklidir.

 2. Yaz okuluna kaydı bulunan öğrencilerin staj tarihlerinin yaz okulu takvimi ile çakışması durumunda stajı geçersiz sayılır.

 3. “Öğrenci staj anketi” ve “işveren anketi” staj raporu, staj başarı belgeleri ve staj kapak sayfası ile birlikte teslim edilmelidir.


Laboratuvar stajı :

Öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları 20 iş günü süreli laboratuvar stajı, öğrencilerin almış oldukları ders ve laboratuvar çalışmalarının işletmelere ait veya bağımsız laboratuvarlardaki uygulanışını öğrenmek amacıyla yapacakları çalışmadır. Laboratuvar stajının amacı; öğrencilere modern analiz cihazlarının kullanımını ve bu cihazlar kullanılarak uygulanan deney tekniklerini gözleme ve gerçekleştirme pratiğini kazandırmaktır. Ayrıca, iş güvenliği, mesleki etik, çevre kuralları ve kalite bilinci ile birlikte bireysel ve ekip halinde çalışma becerisini geliştirebilmeleri, 20 iş günü olarak belirlenmiş olan süre dahilinde öğrencilerin edinmeleri beklenen bilgi, beceri ve deneyimler olarak değerlendirilmektedir.

 

Laboratuvar stajına ait raporda beklenen unsurlar aşağıda sıranmıştır.

 • Laboratuvar organizasyon şeması, kurum organizasyon şemasındaki yeri

 • Kurumun tanımlanması

 • Laboratuvarın diğer birimlerle ilişkisi

 • Laboratuvarda kullanılan donanımların tanımlanması, incelenmesi ve kullanılması

 • Laboratuvar numunelerinin uğradığı işlemleri gösteren akış diyagramı

 • Analizleri gerçekleştirilen numuneler alınırken uygulanan yöntem ve tekniklerin incelenmesi, gerekli standartlar ve numunelerin hazırlanması

 • Numunelerin tanımlanması (saha, laboratuvar, deney numunesi vb.)

 • Numuneler üzerinde gerçekleştirilen kalitatif ve kantitatif analizlerde başvurulan tekniklerin öğrenilmesi ve bunların uygulanması

 • Sürekli yapılan analizlerle (kalitatif ve kantitatif) elde edilen sonuçların istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili çalışmaların kalite kontrol işlemlerinde (şayet uygunluk varsa) ISO 9000 ve ISO 14000 standartlarının uygulanmasının incelenmesi ve değerlendirilmesi

 • Şayet stajın gerçekleştirildiği laboratuvar veya laboratuvarların AR-GE amaçlı kullanımı söz konusu ise, yapılan bu AR-GE faaliyetlerinin incelenmesi, bu çalışmalar hakkındaki destekleyici ve eleştirel görüşlerin belirtilmesi


İşletme stajı:

İşletme stajı, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları teorik mühendislik derslerinin pratik uygulamalarını görmeleri amacıyla, sanayide üretim yapan bir işletmede gerçekleştirecekleri pratik çalışmadır. İşletme stajının amacı; öğrencilere modern üretim tekniklerini, kademelerini ve işletme yönetimi aşamalarını gerçek bir ortamda gözleme, oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleyerek çözüm getirebilme konularında bu aşamalara doğrudan doğruya katılarak mesleki tecrübe kazandırmaktır. Bununla birlikte iş güvenliği, mesleki etik, çevre kuralları ve kalite bilinci ile birlikte bireysel ve ekip halinde çalışma becerisini geliştirebilmeleri, 20 iş günü olarak belirlenmiş olan süre dahilinde öğrencilerin kazanmaları beklenen bilgi, beceri ve deneyimler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

 

İşletme stajına ait raporda beklenen unsurlar aşağıda sıranmıştır.

 • Kuruluşun tarihçesi, zamanla gelişimi

 • Kuruluşun endüstriyel önemi, endüstrideki yeri

 • Kuruluşun organizasyon şeması

 • Tesisin yerleşim planı

 • Tesisin çalışma amacının belirlenmesi, bu amaç doğrultusunda uygulanan proses veya proseslerin akış diyagramlarının çıkartılması

 • Proses veya proseslerde uygulanan temel işlemlerin belirlenmesi, ilgili reaksiyon ve etkileşimlerin, kimya mühendisliği temel bilgileri doğrultusunda incelenerek değerlendirilmesi

 • Tesis bünyesindeki proses veya proseslerde kullanılan her bir ekipmanın tanınması ve incelenmesi

 • Ekipmanların her birine ait madde ve enerji denkliklerinin kurulması hakkında bilgilerin edinilmesi, işletmeye ait genel madde ve enerji denkliklerinde açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi

 • Tesis bünyesindeki ünitelerin aşağıdaki sınıflandırmaya uygun biçimde incelenmesi

 • Mekanik taşınım üniteleri

 • Malzeme özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik üniteleri

 • Ayırma amaçlı üniteler

 • Depolama amaçlı üniteler

 • Isı aktarımım amacıyla kullanılan üniteler

 • Kütle aktarımım amacıyla kullanılan üniteler

 • Reaktör üniteleri

 • Proseslerin kontrolünü sağlayan üniteler

 • Kalite ( ISO 9001/ISO 13001/ISO 14001/ISO 18001) sistemlerinin incelenmesi ve bunlarla ilgili olarak Kimya mühendislerinin yasal ve etik sorumluluklarını nasıl yerine getirdiğinin belirlenmesi

Önemli Not : Yukarıda belirtilen formata uygun olarak hazırlanmış staj raporu fakülte tarafından hazırlanmış olan rapor kapağı (Bölüm öğrenci işlerinden temin edilir) kullanılarak ciltlenir. Ciltleme için spiral kullanılmaz.

background image