Rapor Yazım Kuralları

Rapor Yazım Formatı
1. Rapor, yaz stajı programına ve yaz stajı kurallarına uygun olarak yazılacaktır.
2. Rapor, daktilo veya bilgisayar ile yazılacaktır
3. Başlıklar büyük harflerle ortalanarak yazılacaktır. Alt başlıklar ise küçük harflerle yazılacak ve altları çizilecek veya koyu yazılacaktır. Tüm yazı ve çizimler mühendislik standartlarına uygun olarak yapılacaktır.
4. Her rapor aşağıdaki hususları kapsayacaktır.
a) Konu başlıklarının bulunduğu ve sayfa numaralarını gösteren içindekiler.
b) Yaz stajının yapıldığı Kuruluş Hakkındaki Bilgiler.
· Kuruluşun adı,
· Kuruluşunun yeri,
· Kuruluşun organizasyon şeması,
· Kuruluşta çalışan mühendis-mimar sayısı ve kuruluş içindeki fonksiyonları,
· Kuruluşun temel çalışma konusu,
· Kuruluşun kısa tarihçesi
c) Giriş:Bu bölümde yaz stajının konusu ve amacı hakkında kısa bilgiler verilecektir.
d) Raporun Ana Kısmı: Bu bölümde, her bölümün istediği staj programı göz önünde tutularak kuruluşta gözlenmiş ve yapılmış her şey ayrıntılı olarak açıklanacaktır. İlgili veriler, tablolar ve resimler numaralanacak ve uygun görülenler metin içinde verilecek diğerleri ise Ek'e konacaktır.
e) Sonuç : Bu bölümde yaz stajında elde edilen veriler ve beceriler değerlendirilecek, işletme teknik çalışma yönünden incelenecek ve uygun önerilerde bulunulacaktır.
f) Ekler : Veriler, tablolar ve resimler bu bölümde sunulacaktır.
5. Formatına uygun olarak hazırlanmış Yaz Stajı Raporu, Fakülte tarafından hazırlanmış olan “Rapor Kapağı" kullanılarak ciltlenir. Ciltlemede spiral kullanılmaz.